Toimintakertomus 2020

TOIMINTAKERTOMUS

Haukivuoren Lämpö Oy on Etelä-Savon Energia Oy:n 93,63 % omistama tytäryhtiö. Emoyhtiön kotipaikka on Mikkeli. Yhtiön tilinpäätös on yhdistetty Etelä-Savon Energia Oy:n tilinpäätökseen. Etelä-Savon Energian konsernitilinpäätös yhdistetään Mikkelin kaupungin tilinpäätökseen.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Haukivuoren lämmön kaukolämpölämpöverkon veden laatua on tarkkailtu määräaikaisnäytteillä, jotka on analysoitu Pursialan voimalaitoksen laboratoriossa. Veden laatu on pysynyt hyvänä. Vesikemikaaleja ja väriainetta on lisätty tarpeen mukaan eikä merkittäviä verkostovuotoja ei ole havaittu.

BioHauki Oy:n biokaasulaitoksen toiminta on vakiintunut niin, että se on ollut pääsääntöisesti lämmön käyttäjä. Kaasua on suunnitellusti satunnaisesti poltettu pieniä määriä kaukolämmöksi.

Hakkeen on vuoden 2020 aikana toimittanut Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo Oy. Kolmivuotinen sopimus on tehty kesäkuussa 2018 ja sen mukaan hintaa tarkistetaan indeksipohjaisesti kerran vuodessa kesäkuussa. Voimassa olleessa sopimuksessa (2018) hakkeen perushinnaksi määritettiin 24,75/MWh (alv 0 %). Kesäkuussa 2020 hinta päivitettiin arvoon 25,10 €/MWh. Sopimus sisältää hakkeen toimittamisen lämpölaitoksen hakesiiloon. Sekä hakkeen että toiminnan laatu ovat pysyneet halutulla tasolla. Loppuvuonna 2020 Metsänhoitoyhdistys toimitti haketta Haukivuoren Lämmöstä riippumattomista syistä poikkeusjärjestelyin.

Hakkeen kosteudet ovat pääsääntöisesti olleet sovituissa rajoissa. Hakelaitoksen vuosihuollon yhteydessä huollettiin normaalin käytännön mukaisesti kattilan arina. Tällä kertaa tehtiin vuorossa ollut raskaampi arinaremontti, jossa vaihdettiin kaikki arinalohkot. Arinoiden alustarakenteissa tai kattilamuurauksissa ei havaittu korjaustarpeita. 2019 vuosihuollon yhteydessä kuluneeksi havaittu tunkijaruuvi vaihdettiin uuteen. Samalla peruskorjattiin (laakeroitiin ja tiivistettiin) ruuvia pyörittävä vaihteisto. Polttoainekuljettimet sekä tuhkanpoiston laitteet tarkastettiin. Ennakkohuollon johdosta pahoja laiterikkoja ei kuluneen vuoden aikana sattunut. Kaikkia laitteita on vähintään koekäytetty toimintakunnon varmistamiseksi.

ESE:n öljysopimuksen mukaisesti öljyä on joulukuun alusta lukien toimittanut Teboil. Uusi sopimus on muotoa 2+1 vuotta. Aurinkovoimalan ympärille rakennettiin suoja-aita, johan asennettiin ajoportti BioHauen tarpeita varten. Haukivuoren Lämpö osti Väylä:ltä n.9 900 m2:n suuruisen Kyyveden ja BioHauen välissä sijaitsevan alueen myöhempää tarvetta varten. Lohkomisen yhteydessä siitä erotetaan kaistale, joka liitetään nykyiseen BioHauen vuokratonttiin. Covid-19 ei ole vaikuttanut yrityksen toimintaan. Sivu 4 / 12

ENERGIAN TUOTANTO

Energian tuotanto oli 7 189 MWh. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 5 %. Määrä jakaantuu hakkeella tuotettuun 6 859 MWh (-1 %), öljyllä tuotettuun 102 MWh (-36 %) ja BioHauki Oy:n tuotantoon 228 MWh (+245 %). Öljyn kulutuksen väheneminen edellisvuoteen verrattuna johtui mm. lämpimästä vuodesta, laiterikkojen ja toimintahäiriöiden vähäisyydestä sekä BioHauen tuotannosta. Haketta ostettiin 11281 i-m3. Lämmön myynti oli 5482,5 MWh. Verkosto ym. -häviöt olivat n. 20 %.

TALOUS

Liikevaihdoksi muodostui vuonna 2020 454 085,30 €, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 9 %. Haketta ostettiin 206 330,83 € (- 9%) ja öljyä 9 903,88 € (-30 %). Lämmön hintaa nostettiin vuoden alussa 1,9 %. Perusmaksua ei muutettu vuoden 2020 aikana. Tilikauden tulos oli 83 804,58 €.

TULEVA VUOSI

Ensi kesänä vuosihuollossa olisi vuorossa kevyempi arinaremontti eli vain rasittuneempien lohkojen vaihto. Suunnitemana on kuitenkin tehtyihin havaintoihin perustuen varautua koko arina-alueen lohkojen vaihtoon. Muita merkittäviä korjaustarpeita ei ole tiedossa.

Kolmivuotinen hakkeentoimitussopimus on voimassa kesäkuuhun 2021. Uuden sopimuksen neuvottelu alkaa alkukesällä. Tavoitteena on saada aikaan uusi kolmivuotinen sopimus vanhoin toimintarajauksin. Jälkipalotilan ja kattilamuurausten kuntoa tarkkaillaan nuohousten yhteydessä sekä veden laatua seurataan laboratorioanalyysein määräajoin tai jos vettä joudutaan merkittävästi lisäämään verkkoon. Kuluneet tai murentuneet muuraukset korjautetaan alihankkijalla tarvittaessa.

Haukivuoren Lämpö Oy ostaa käyttö- ja ylläpitopalvelut Etelä-Savon Energia Oy:ltä, joka huolehtii henkilöstön suojausohjeista. Tarvittaessa huoltohenkilökunnan Covid-19 sairastumis- tai altistumistapauksissa käytetään vakiintuneita alihankkijoita.

HALLITUS

Hallituksessa toimi puheenjohtajana Jukka Eestilä, varapuheenjohtajana Erkki Karppanen ja jäsenenä Jukka Kohvakka. Sihteerinä on toiminut Mervi Pajunen. Hallitus kokoontui 5 kertaa. Yhtiökokous pidettiin 23.4.2020 Mikkelissä. Vuoden lopussa yhtiön omistus jakaantui siten, että ESE Oy omisti 544 osaketta ja muut yhteensä 37 kpl.

3.2.2021

Arto Nieminen

toimitusjohtaja