Toimintakertomus 2021

TOIMINTAKERTOMUS 

Haukivuoren Lämpö Oy on Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) 93,63 % omistama tytäryhtiö. Emoyhtiön kotipaikka on Mikkeli. Yhtiön tilinpäätös on yhdistetty Etelä-Savon  Energia Oy:n tilinpäätökseen. Etelä-Savon Energian konsernitilinpäätös yhdistetään Mikkelin kaupungin tilinpäätökseen.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 

Haukivuoren Lämmön      kaukolämpöverkon     veden laatua     on  tarkkailtu määräaikaisnäytteillä, jotka on analysoitu Pursialan voimalaitoksen laboratoriossa. Veden laatu  on  pysynyt  hyvänä.  Vesikemikaaleja  ja  väriainetta  on  lisätty  tarpeen  mukaan  eikä    merkittäviä verkostovuotoja ole havaittu.

BioHauki    Oy:n    biokaasulaitos toimii kaksisuuntaisesti Haukivuoren Lämmön verkossa ollen joko lämmön käyttäjä tai lämmön toimittaja. Kaasua on poltettu pieniä määriä kaukolämmöksi. Hakkeen   on   vuoden   2021   aikana   toimittanut   Metsänhoitoyhdistys    Etelä-Savo  Oy. Hake toimitetaan lämpölaitoksen hakesiiloon. Uusi kolmivuotinen   sopimus   on  tehty  kesäkuussa  2021, jolloin hakkeen hinta oli 7 % korkeampi edelliseen vuoteen  nähden. Hakkeen kosteus on pääsääntöisesti ollut sovituissa rajoissa ja sekä hakkeen  toimitus että laatu ovat olleet sovitulla tasolla.

Laitoksen piha-aluetta on uudistettu haketoimituksia ajatellen.

Hakelaitokselle tehtiin toukokuussa normaali vuosihuolto, jossa arinan kaikki lohkot  vaihdettiin ja sen alustarakenteet tarkastettiin. Polttoainekuljetin- ja tuhkanpoistojärjes- telmä huollettiin ja kattila nuohottiin. Laitos on ikäänsä nähden toimivassa kunnossa, ja ennakkohuollon  johdosta laitos on toiminut luotettavasti ilman suuria  laiterikkoja.

ESE:n öljysopimuksen mukaisesti öljyä on joulukuun 2020 alusta lukien toimittanut Teboil. Sopimus on muotoa 2+1 vuotta. Toimitukset ovat toteutuneet häiriöittä.

Polttoaineiden kustannukset ovat nousseet merkittävästi vuoden aikana, myös muut  kustannukset ovat nousussa.

Haukivuoren Lämpö osti Väylä:ltä n.9 900 m2:n suuruisen Kyyveden ja BioHauen vä- lissä sijaitsevan  alueen.  Lohkomisen  yhteydessä  siitä  erotettiin kaistale, joka liitettiin  nykyiseen BioHauen vuokratonttiin.

Haukivuoren Lämpö Oy on tukenut naapuritontilla sijaitsevaa Wanhan Sahan kulttuuri- klubia 2 000 eurolla yhteistyön merkeissä.

Toimitusjohtaja  Arto  Niemisen  jäädessä  eläkkeelle,  yhtiön  uutena  toimitusjohtajana  aloitti 1.12.2021 Auli Haapiainen-Liikanen.

Covid-19 ei ole vaikuttanut yrityksen toimintaan.

ENERGIAN TUOTANTO

Vuosi 2021 oli keskivertoa kylmempi vuosi ja se näkyy yhtiön energiantuotannossa ja tuloksessa. Energiaa tuotettiin yhteensä 7 817 MWh, jakautuen seuraavasti; 6 981MWh tuotettiin hakkeella (90 %), 568 MWh kevytöljyllä (7 %) ja 268 MWh bio- kaasulla (3 %). Tilikauden lämmön myynti oli 5 917 MWh ja verkostohäviöt n. 24 %.

Haukivuoren Lämpö Oy sai vuoden aikana uuden asiakkaan. Liittymien määrä oli vuoden lopussa 37 kpl, tilausteho 4 000 kW ja lämmitettäviä kuutioita 147 000.

TALOUS

Liikevaihdoksi muodostui vuonna 2021 505 663,27 €, jossa nousua edelliseen vuoteen oli 11 %. Haketta ostettiin 218 961,27 € ja öljyä 35 763,44 €. Lämmön hintaa tai perus- maksuna ei nostettu vuoden aikana. Tilikauden tulos oli 102 128,96 €.

TULEVA VUOSI

Laitokselle tullaan tekemään normaali vuosihuolto, merkittäviä korjaustarpeita ei ole tiedossa. Jälkipalotilan ja kattilamuurausten kuntoa tarkkaillaan nuohousten yhteydessä. Veden laatua seurataan laboratorioanalyysein määräajoin tai jos vettä joudutaan merkittä- västi lisäämään verkkoon. Kuluneet tai murentuneet muuraukset korjautetaan alihankkijalla tarvittaessa.

Haukivuoren Lämpö Oy ostaa käyttö- ja ylläpitopalvelut Etelä-Savon Energia Oy:ltä, joka huolehtii henkilöstön suojausohjeista.

HALLITUS

Hallituksessa toimi puheenjohtajana Jukka Eestilä, varapuheenjohtajana Erkki Karppanen ja jäsenenä Jukka Kohvakka. Sihteerinä on toiminut Mervi Pajunen. Hallitus kokoontui 5 kertaa. Yhtiökokous pidettiin 29.3.2021 Mikkelissä.

Vuoden lopussa yhtiön omistus jakaantui siten, että ESE Oy omisti 544 osaketta ja muut yhteensä 37 kpl.