Toimintakertomus 2023

Haukivuoren Lämpö Oy on Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) 93,63 % omistama tytäryhtiö. Emoyhtiön kotipaikka on Mikkeli. Yhtiön tilinpäätös on yhdistetty Etelä-Savon Energia Oy:n tilinpäätökseen. Etelä-Savon Energian konsernitilinpäätös yhdistetään Mikkelin kaupungin tilinpäätökseen.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA SEKÄ MERKITTÄVIMMÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Haukivuoren Lämmön kaukolämpöverkon veden laatua on tarkkailtu määräaikaisnäytteillä, jotka on analysoitu Pursialan voimalaitoksen laboratoriossa. Veden laatu on pysynyt hyvänä. Vesikemikaaleja ja väriainetta on lisätty tarpeen mukaan.

BioHauki -biokaasulaitos toimii kaksisuuntaisesti Haukivuoren Lämmön verkossa ollen joko lämmön käyttäjä tai lämmön toimittaja. Tilikauden aikana kaasua on poltettu pieniä määriä kaukolämmöksi. Biokaasulaitos on ollut varteenotettava asiakas. Biokaasulaitoksen toiminta ajettiin alas 31.3.2023. Laitoksen vesiliittymä on tullut Haukivuoren Lämmön lämpölaitoksen kautta, joten liittymän kulutuksen läpilaskutus jatkuu edelleen.

Kesärevisio 2023 alkoi normaalisti, mutta revision aikana lämpökattilan katon muuraukset osoittautuivat odotettua huonommiksi ja ne jouduttiin suurelta osin uusimaan. Uusinta aiheutti pidemmän revisiokatkoksen, joka jouduttiin korvaamaan öljyllä. Arinaraudoista korvattiin 60 %. Revision yhteydessä pienennettiin hakesäiliön alkuperäistä saneeraussuunnitelmaa kattilamuurauksien vuoksi, mutta hakesäiliön takaseinän ja tankopurkainten vahvistaminen suoritettiin. Laitoksen ikä alkaa näkyä sen toiminnassa ja myös automaation pieniä rikkoontumisia tapahtuu ajoittain. Uudistamisen tarve on kohtuullisen suuri sekä talouden, työturvallisuuden että toimintavarmuuden lähtökohdista.

Kotikartanon varalaitokselle suoritettiin palo- ja öljysäiliön tarkastukset ja niissä mainitut pikkupuutteet korjattiin vuoden aikana. Tarkastukset olivat hyväksyttyjä eikä kohde vaadi suurempaa huoltoa.

Huoltovarmuudesta ja mahdollisista sähkökatkon kierrättämisistä keskusteltiin Järvi-Suomen Energia Oy:n kanssa. Haukivuoren Lämmölle hankittiin varavoimakone, joka mahdollistaa SLK6:n ja lämpöverkon toiminnan myös sähkökatkojen aikana. Varavoima kytketään kevään 2024 aikana ja kyseessä on vuokrakone. Toimitusvarmuus sekä mahdolliset häiriötilanteesta verkolle ja asiakkaille koituvat riskit pienenevät lähes olemattomiksi.

Hakkeen on vuoden 2023 aikana toimittanut Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry. Hake toimitetaan lämpölaitoksen hakesiiloon. Toimittajan kanssa tehtiin kesäkuussa 2021 kolmivuotinen sopimus, joka on voimassa vuoteen 2024 saakka. Hakkeen hinta on noussut 38 % vuoden aikana. Hakkeen kosteus on ollut sovituissa rajoissa, mutta hakeketjussa on esiintynyt häiriöitä, jotka johtivat neuvotteluihin. Operatiiviselle toiminnalle aiheutuneet ongelmat ovat ratkenneet ja Haukivuoren Lämpö asennutti mm uuden kameran pihakentälle. Toimitukset ovat olleet neuvottelun jälkeen häiriöttömiä.

Haukivuoren Lämmön kuivatusuuni on siirretty ESE:n Kunnanmäen varikolle. Hakkeen näytteet on tehty siellä vuoden alusta alkaen. ESE:n öljysopimuksen mukaiset toimitukset polttoaineen toimittajalta ovat toteutuneet häiriöittä.

Kyyveden osuuskunta anoi tukea toimintaansa ja Haukivuoren Lämpö myönsi osuuskunnalle 1 750 euroa vesienhoitotyöhön.

Lämpöverkoston ilmakuvaus ei toteutunut vuoden 2023 aikana, mutta myöskään verkostovuotoja ei ole havaittu.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki viranomaistarkastukset ovat ajan tasalla ja kunnossa, työterveys ja ympäristöriskit ovat hallinnassa ja operatiivinen toiminta tehokasta. Tulevaisuuden strategian keskiössä on laitoksen uusiminen sekä asiakaskunnan säilyttäminen. Polttoaineiden kustannukset ovat nousseet merkittävästi vuoden aikana, myös muut kustannukset ovat nousussa ja tämä näkyy asiakkaan hinnassa. Haukivuorella on myös havaittavissa maaseututaajamille yleistä näivettymistä, joka todennäköisesti vaikuttaa myös asiakaskunnan niukentumisena.

ENERGIAN TUOTANTO, JAKELU JA ASIAKKAAT

Vuosi 2023 oli keskivertoa lämpimämpi vuosi (ltl 4330) ja se näkyy yhtiön energiantuotannossa ja tuloksessa. Viivästynyt revisio sekä öljysäiliön tarkastus näkyy korkeana öljynkäyttöasteena. Energiaa tuotettiin 6 044,5 MWh. Tuotanto jakautui seuraavasti; 5 522 MWh hakkeella (91,4 %), 416 MWh kevytöljyllä (6,9 %) ja 106 MWh biokaasulla (1,8 %).

Lämmön myynti oli 4 889 MWh ja omakäyttö 26,7 MWh. Häviö oli 19 %.

Haukivuoren Lämpö Oy menetti vuoden aikana kaksi isoa asiakasta, joista toinen muutti lämmitysmuotoa ja toinen lopetti toimintansa toistaiseksi. Liittymien määrä oli vuoden lopussa 36 kpl ja tilausteho 3 315 kW (vähennystä 535 kW), lämmitettäviä kuutioita on noin 130 000.

TALOUS

Liikevaihdoksi muodostui 497 144,98 €, jossa nousua edelliseen vuoteen oli 3 %. Tilikauden tulos oli 34 145,50 €. Hakkeen kustannukset olivat noin 251 000 € ja öljyn noin 42 000 €. Investointikustannukset olivat noin 53 000 €. Lämmön hintaa nostettiin 11,3 % vuoden alussa ja 9 % lokakuun alussa, mutta perusmaksua ei korotettu.

TULEVA VUOSI

Laitokselle tullaan tekemään normaali vuosihuolto ja samassa yhteydessä seurataan laitoksen kuntoa. Kuluneet tai kunnossapitoa vaativat osat korjautetaan tai korvataan joko omana työnä tai tarvittaessa alihankkijalla.

Haukivuoren Lämpö Oy ostaa käyttö- ja ylläpitopalvelut ESE- Energia Oy:ltä, joka huolehtii henkilöstön suojausohjeista. Kiinteistöhuolto ostetaan paikalliselta yritykseltä.

Lämmön myyntihintaa muutetaan puupolttoaineen hintaa vastaavaksi syksyn aikana.

Hankesuunnittelu iäkkään ja osittain jo tehoaan menettäneen kattilan korvaamiseksi on aloitettu.

HALLITUS

Hallituksessa toimi puheenjohtajana Jukka Eestilä, varapuheenjohtajana Erkki Karppanen ja jäsenenä Jukka Kohvakka. Sihteerinä on toiminut Mervi Pajunen. Hallitus kokoontui 5 kertaa. Yhtiökokous pidettiin 31.3.2023 Mikkelissä. Vuoden lopussa yhtiön omistus jakaantui siten, että ESE Oy omisti 544 osaketta ja muut yhteensä 37 kpl.

Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan omaan pääoman jakamisesta

Tilikauden voitto on 34 145,50 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa 31 955,00 euroa ja loppuosa 2 190,50 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakkeiden määrä on 581 kpl. Osakkeet ovat samanlajisia.

Yhtiön osakepääoma                        310 835,00 euroa

Osakkeen vertailuarvo v. 2022            1 649,27 euroa